Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Kytica ľudových krojov MŠ Poľovnícka

Projekty

Projekt Participatívneho komunitného rozpočtu mesta
Nové Mesto nad Váhom

Materská škola ul. Poľovnícka č.12 v roku 2019 vytvorila projekt KYTICA ĽUDOVÝCH KROJOV za účelom získania dotácie na projekt v rámci participatívneho komunitného rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Hlavným cieľom projektu je sprístupňovať a uchovať deťom krásu kultúrneho dedičstva cez ľudové piesne, tance, obyčaje, nárečie a dialekt regiónu, v ktorom vyrastajú. Rozvíjať dieťa tak, že na elementárnej úrovni bude chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním, folklórom a kultúrou v jeho okolí. Našou snahou je integrovať ľudové prvky do edukačnej práce.
V mesiaci máj 2019 bol projekt posúdený a posunutý do verejného hlasovania, v ktorom bol úspešný a bola nám poskytnutá dotácia 1500 € na zakúpenie detských ľudových krojov a podporu tradičnej slovenskej ľudovej kultúry a folklóru.
V mesiaci júl 2019 sme z dotácie zakúpili 24 kusov dievčenských krojov – blúzky, sukne, zástery, vesty, ručníky a 22 kusov chlapčenských krojov – nohavice, vesty a klbúky. Tieto kroje sme využili hneď na začiatku nového školského roku 2019-20 v mesiaci október – mesiac úcty k seniorom.
Deti pod vedením triednych učiteliek boli motivované a aktívne zapojené do prípravy a realizácie vystúpenia pre starkých na verejnosti – v Dome opatrovateľskej služby na Bernolákovej ulici v Novom Meste nad Váhom dňa 9.10.2019. Pre umocnenie estetickej a emociálnej stránky tejto udalosti boli deti oblečené do nových krojov. Kroje svojou krásou zvýraznili dôležitosť a nevšednosť tohto podujatia. Deti predstavili starkým pásmo ľudových tancov, hier, rečňovaniek, piesní, ktoré boli popretkávané aj piesňami našich babičiek a prababičiek. Na záver vystúpenia odovzdali starkým vlastnoručne vyrobené darčeky.Stretnutím a kontaktom so seniormi si deti rozvíjali úctu a rešpekt k starším ľudom.
Projekt bude prebiehať naďalej v rámci celého školského roka 2019/2020, kedy plánujeme zaraďovať do výchovno-vzdelávacej činnosti ďalšie časti projektu v rámci:

- vzdelávacích aktivít realizovaných na triedach (plánovaných podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Školského vzdelávacieho programu Škola hrou),
- organizácie vystúpení v MSKS, v organizáciách a inštitúciách mesta ako je Centrum voľného času, Klub dôchodcov, Centrum sociálnych služieb, či Zariadenie pre seniorov,
- propagácie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Poľovnícka
- získavania nových pohľadov verejnosti na vzdelávanie v materskej škole.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu