Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Poplatky za MŠ

Výška príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole

ROZHODNUTIE
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním

Riaditeľka materskej školy v súlade s ustanovením § 5, odst. 14, písm. e/ zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, § 28 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č.8/2016 s účinnosťou od 1.1.2017 a Dodatkom č.1 Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nové Mesto nad Váhom č.8/2016 s účinnosťou od 15.5.2017 :

určuje


výšku príspevku za pobyt dieťaťa vškole mesačne

a) na dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 rokov: 13,00 eur
b) na dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov: 30,00 eur
a to aj za mesiac, vdieťa dovŕši vek 3 rokov 16. deň a neskôr
c) na dieťa,
ktorého zákonný zástupca odovzdal čestné vyhlásenie podľa osobitného
predpisu
materskej škole zriadenej iným zriaďovateľom: 150,00 eur

na dieťa prijaté priebežne počas školského roka:
a) na dieťa, ktoré nebolo zahrnuté do zberu údajov k 15. septembru v bežnom školskom roku podľa § 7a zákona č. 597/2003 v žiadnej materskej škole zaradenej do siete škôl: mesačný príspevok podľa § 2 ods. 1.1 písm. a) alebo b) tohto článku
b) na dieťa, ktoré k 15. septembru v bežnom školskom roku bolo zahrnuté do zberu údajov podľa § 7a zákona č. 597/2003 v škole zriadenej inou obcou a malo trvalý pobyt mimo Nového Mesta nad Váhom, avšak počas školského roka bolo prihlásené na trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom: mesačný príspevok podľa § 2 ods. 1.1 písm. a) alebo b) tohto článku
c) na dieťa s trvalým pobytom v inej obci, ktoré k 15. septembru v bežnom školskom roku bolo zahrnuté do zberu údajov podľa § 7a zákona č. 597/2003 v materskej škole zriadenej inou obcou alebo iným zriaďovateľom: mesačný príspevok podľa § 2 ods. 1.1 písm. c) tohto článku
d) na dieťa s trvalým pobytom v Novom Meste nad Váhom, ktoré k 15. septembru v bežnom školskom roku bolo zahrnuté do zberu údajov podľa § 7a zákona č. 597/2003 v materskej škole zriadenej iným zriaďovateľom: mesačný príspevok podľa § 2 ods. 1.1 písm. c) tohto článkuPaedDr. Dana Chmelová
riaditeľka MŠ

V Novom Meste nad Váhom, 4.9.2017


Tento príspevok sa uhrádza podľa čl.V Školského poriadku Materskej školy Nové Mesto nad Váhom na účet materskej školy bezhotovostne alebo poštovou poukážkou za každý mesiac v termíne do 15. dňa v predchádzajúcom mesiaci.
Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla za jeden školský polrok. Príspevok za mesiac september a október sa uhrádza do 15. septembra.

Platby sa uskutočňujú na základe vydaných poštových poukážok od p. učiteliek bankovým prevodom, alebo obdržanou poštovou poukážkou v prospech účtu MŠ vedeného v PRIMA banke:
č.ú.: 5836955002/5600
IBAN: SK92 5600 0000 0058 3695 5002.

Prosíme rodičov pri platbe
prevodom z účtu na účet o uvádzanie VS (variabilného symbolu), ktorý majú uvedený na zloženke. Bez tohto údaju sa platby zle evidujú a dochádza k zbytočným nedorozumeniam.Výška príspevku na úhradu nákladov na jedlo

Výška príspevku je stanovená VZN č.8/2018 zo dňa 21.11.2018. Pre jednotlivé kategórie detí a žiakov sa určuje príspevok na úhradu nákladov na jedlo v štvrtom finančnom pásme od 1.1.2019 nasledovne:

hlavné jedlo
......-..obed.......0,72 EUR
doplnkové jedlo
.-..desiata....0,30 EUR
doplnkové jedlo.-..olovrant...0,25 EUR


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu