Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Poplatky za MŠ

Výška príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole

ROZHODNUTIE
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním

Riaditeľka materskej školy v súlade s ustanovením § 6, odst. 24, zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, § 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č.8/2018

určuje


výšku príspevku za pobyt dieťaťa vškole mesačne

a) na dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 rokov: 13,00 eur
b) na dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov: 30,00 eur
a to aj za mesiac, vdieťa dovŕši vek 3 rokov 16. deň a neskôr
c) na dieťa,
ktorého zákonný zástupca odovzdal čestné vyhlásenie podľa osobitného
predpisu
materskej škole zriadenej iným zriaďovateľom: 150,00 eurTento príspevok sa uhrádza podľa čl.V Školského poriadku Materskej školy Nové Mesto nad Váhom na účet materskej školy bezhotovostne alebo poštovou poukážkou za každý mesiac v termíne do 15. dňa v predchádzajúcom mesiaci.
Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla za jeden školský polrok. Príspevok za mesiac september a október sa uhrádza do 15. septembra.

Platby sa uskutočňujú na základe vydaných poštových poukážok od p. učiteliek bankovým prevodom, alebo obdržanou poštovou poukážkou v prospech účtu MŠ vedeného v PRIMA banke:
č.ú.: 5836955002/5600
IBAN: SK92 5600 0000 0058 3695 5002.

Prosíme rodičov pri platbe
prevodom z účtu na účet o uvádzanie VS (variabilného symbolu), ktorý majú uvedený na zloženke. Bez tohto údaju sa platby zle evidujú a dochádza k zbytočným nedorozumeniam.


Výška príspevku na úhradu nákladov na jedlo

Výška príspevku je stanovená VZN č.8/2018 zo dňa 21.11.2018. Pre jednotlivé kategórie detí a žiakov sa určuje príspevok na úhradu nákladov na jedlo v prvom finančnom pásme od 1.9.2019 Dodatkom č.2 nasledovne:

hlavné jedlo
......-..obed.......0,80 EUR
doplnkové jedlo
.-..desiata....0,34 EUR
doplnkové jedlo.-..olovrant...0,23 EURPaedDr. Dana Chmelová V Novom Meste nad Váhom, 2.9.2019
riaditeľka MŠZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu