Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Rodičovské združenie


RODI
ČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Názov: Rodičovské združenie pri Materskej škole


Rodi
čovské združenie ("RZ") je dobrovoľné občianske združenia rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí materskej školy (MŠ), ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení ("SRRZ").
Na činnosť SRRZ prispieva RZ každoročne určenou čiastkou. Tento príspevok za príslušný školský rok zasiela hospodár organizácie v mesiaci október priamo na účet SRRZ.
Rodičovské združenie je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojím menom a zodpovedá za svoju činnosť. Názov občianskeho združenia je Rodičovské združenie pri MŠ (+ulica). Poslaním rodičovského združenia na MŠ je spolupracovať s vedením MŠ a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní detí MŠ v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy. RZ spolupracuje s vedením materskej školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí MŠ, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov MŠ a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku MŠ a naopak. Spolu s vedením MŠ posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov pri odstraňovaní prekážok optimalizácie tohto procesu na MŠ. V rámci svojich možností poskytuje MŠ materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci s deťmi. Činnosť rodičovského združenia sa riadi stanovami, odporúčaniami Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) a ustanoveniami príslušných zákonov. Berie na vedomie požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi. Rodičovské združenie sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe priamej voľby. Rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných hlasov. Rodičovské združenie je zriadené na dobu neurčitú. Zasadnutia RZ sú zvolávané podľa plánu činnosti RZ alebo podľa potreby.

Tlačivá na darovanie 2% z dane


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu