Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Poplatky za stravné

Poplatky

Prípevok zákonného zástupcu na stravu

Rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne a určení ceny jedla pre ostatných stravníkov školskej jedálne


Riaditeľ školy podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. oštátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a na základe § 140 ods. 4 a ods.10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania a § 10 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018 Dodatok č.9


určuje s účinnosťou od 1.1.2022
príspevok zákonného zástupcu na 1 jedlo v treťom finančnom pásme:


bod 2.
príspevok na jedno hlavné jedlo:

a) deti materskej školy (veková kategória od 2 do 6 rokov):
0,90 EUR

príspevok na jedno doplnkové jedlo:
a) deti materskej školy (veková kategória od 2 do 6 rokov) - desiata:
0,38 EUR
b) deti materskej školy (veková kategória od 2 do 6 rokov) - olovrant: 0,26 EUR

bod 3.
Príspevok na úhradu režijných nákladov
na výrobu jedla v školskej jedálni sa určuje pre všetky vekové kategórie detí a žiakov vo výške 0,30 EUR za jedno hlavné jedlo.

bod 5.

Príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov na nákup potravín na jedlo pre dieťa materskej školy sa neuhrádza za dieťa, na ktoré bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ak boli splnené podmienky podľa tohto zákona. To neplatí, ak suma príspevkov na úhradu nákladov na nákup potravín na hlavné jedlo a na doplnkové jedlá je vyššia ako suma poskytnutej dotácie - vtedy zákonný zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel medzi určenou sumou príspevkov na úhradu nákladov na nákup potravín a sumou poskytnutej dotácie.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu