Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Poplatky za MŠ školné

Výška príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole


Rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole


Riaditeľ školy podľa § 5 ods. 14, písmeno h) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 28 ods.5 zákona NR SR č.209/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon)


určuje s účinnosťou od 1.1.2021:


Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva jeho zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa mesačne sumou 16 EUR


Tento príspevok sa uhrádza podľa čl.V Školského poriadku Materskej školy Nové Mesto nad Váhom na účet materskej školy bezhotovostne alebo poštovou poukážkou za každý mesiac v termíne do 10. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Platby sa uskutočňujú na základe vydaných poštových poukážok od p. učiteliek bankovým prevodom, alebo obdržanou poštovou poukážkou v prospech účtu MŠ vedeného v PRIMA banke:
č.ú.: 5836955002/5600
IBAN: SK92 5600 0000 0058 3695 5002.

Prosíme rodičov pri platbe
prevodom z účtu na účet o uvádzanie VS (variabilného symbolu), ktorý majú uvedený na zloženke. Bez tohto údaju sa platby zle evidujú a dochádza k zbytočným nedorozumeniam.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu