Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Poplatky za MŠ školné

Poplatky

Výška príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole


Rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole


Riaditeľka Materskej školy podľa § 5 ods. 14, písmeno h) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 28 ods.5 zákona NR SR č.209/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon) a podľa VZN mesta Nové Mesto nad Váhomč. 8/2018 dodatok č. 8


určuje s účinnosťou od 1.7.2021:


Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva jeho zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa mesačne sumou 20 EUR

Tento príspevok sa uhrádza podľa Školského poriadku Materskej školy Nové Mesto nad Váhom č. MŠNM2020/PE2 na účet materskej školy bezhotovostne alebo poštovou poukážkou za každý mesiac v termíne do 10. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Platby sa uskutočňujú na základe vydaných poštových poukážok od p. učiteliek bankovým prevodom, alebo obdržanou poštovou poukážkou v prospech účtu MŠ vedeného v PRIMA banke:
č.ú.: 5836955002/5600
IBAN: SK92 5600 0000 0058 3695 5002.

Prosíme rodičov pri platbe
prevodom z účtu na účet o uvádzanie VS (variabilného symbolu), ktorý majú uvedený na zloženke. Bez tohto údaju sa platby zle evidujú a dochádza k zbytočným nedorozumeniam.
zoznam el.pracovísk a ich VS:
Odborárska
151
Hurbanova
152
Kollára 156
Hviezdoslavova 157
Dibrovova 158
Hollého 159
Poľovnícka 161


Príspevok v materskej škole sa neuhrádza podľa zákona NR SR č. 209/2019 Z.z., § 28, ods. 6

a)ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

b)zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
c)ktoré je umiestnené v škole na základe rozhodnutia súdu.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu