Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Štátny vzdel.program

Projekty

Pilotná fáza inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách


Materská škola je od septembra 2015 zapojená do pilotnej fáze zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
Podpísaním dohody so Štátnym pedagogickým ústavom sme sa stali spoluúčastníkom implementácie inovovaného ŠtVP do nášho školského vzdelávacieho programu . Výsledkom je inovovaný Školský vzdelávací program Škola hrou, podľa ktorého plánujeme a realizujeme edukačný proces.

Deti tak budú po absolvovaní materskej školy pripravené na vstup do základnej školy. Vzdelávanie v materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania a poskytuje základné predpoklady pre všeobecné vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch vzdelávania. Predpokladom na vstup do primárneho vzdelávania je dosiahnutie školskej spôsobilosti.
Deti, ktoré absolvujú materskú školu, disponujú štandardnými charakteristikami školskej spôsobilosti. Deti po absolvovaní materskej školy nedisponujú rozvinutými kompetenciami, dosahovanie základných cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí vytvára predpoklady na ich plné rozvinutie vúcnosti.


Viac na stránke Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR
Rozhodnutie ministra školstva o realizácii pilotnej fázy zavedenia Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách do praxe materských škôl vškolskom roku 2015/2016

Rozhodnutie ministra
List pilotná fáza ŠVP

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že minister školstva dňa
10. marca 2015schválil inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie vých školách pod číslom2015-8341/12225:1-10A0.
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu