Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Matematické predstavy

ŠKOLA VOLÁ-vzdel. predškoláci


MATEMATICKÉ PREDSTAVY
„BYSTRÁ HLAVIČKA“

S matematickým predstavami sa dieťa nenarodí. Každé dieťa postupným rozvíjaním kognitívnych procesov rozvíja svoje celkové schopnosti a vedomosti, čím si osvojuje mnohé nové zručnosti. Rozvíjanie matematických predstáv neznamená mechanicky písať číslice, či vymenovávať za sebou idúce číslice. Ide o proces rozvíjania schopností rôzneho druhu, ktoré sú predpokladom pre zvládnutie učiva počas povinnej školskej dochádzky a zároveň slúžia k vytvoreniu si pozitívneho vzťahu k matematike. Matematické predstavy (obzvlášť v oblasti geometrie) sa rozvíjajú najmä pri práci s predmetmi, keď dieťa predmety premiestňuje, otáča, rozkladá, skladá, triedi, atď. Vhodný je napríklad labyrint, kde si deti precvičia jemnú motoriku, pravo-ľavú orientáciu, orientáciu v priestore, vnímanie kolmého smeru. Z psychického hľadiska si dieťa precvičuje sústredenosť, trpezlivosť a sebakontrolu.


1. ČÍSLA A VZŤAHY

Prvá podoblasť vzdelávacej oblasti stanovuje požiadavky na výkon detí z problematiky vytvárania predstáv o prirodzených číslach, o počte, o matematických operáciách sčítaní, odčítaní a delení. Dieťa predškolského veku rieši vzťahy medzi číslami v číselnom obore do 10, porovnáva počet objektov v skupinách na základe zisteného počtu aj bez zistenia počtu vytváraním dvojíc predmetov a vyslovuje závery – kde je viac a kde menej predmetov – a svoje rozhodnutie zdôvodňuje.

• vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou;
• v obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10;
• v obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine;
• v obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom;
• v obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom;
• pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom;
• pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje;
• pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine);
• pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov bez určovania ich počtu;
• bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom;
• bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov na 2 skupinky s rovnakým počtom.

2. GEOMETRIA A MERANIE
Táto podoblasť vzdelávacej oblasti stanovuje požiadavky na výkon detí z problematiky:
• orientácia v priestore a rovine,
• práca s geometrickými útvarmi (priestorovými a rovinnými),
• rozlišovanie a kreslenie rovných a krivých čiar.
Súčasťou obsahu tejto podoblasti je aj:
• meranie dĺžky (dĺžka predmetov, vzdialenosť objektov),
• porovnávanie dĺžky (výšky, šírky) dvojice predmetov na základe merania a
• usporiadanie troch a viac predmetov podľa stanoveného rozmeru
• orientácia v usporiadanom rade.

Pripravenosť detí na vstup do základnej školy si vyžaduje aj zvládnutie orientácie v rovine (dvojrozmernom priestore). Orientovať sa v rovine znamená určiť polohu predmetu najčastejšie pomocou pojmov hore, dole, vpravo, vľavo, vedľa, medzi, pri, nad, pod, prípadne dopredu, dozadu, alebo umiestniť predmet v rovine podľa zadávaných inštrukcií, realizovať zmenu polohy. Dieťa v predškolskom veku by malo vedieť rozlišovať priestorové geometrické útvary (telesá) zrakom aj hmatom, rozlišovať predmety podľa tvarov, vyhľadávať ich vo svojom okolí, opisovať a pomenovať ich, vytvárať jednoduchšie aj zložitejšie obrazce podľa predlohy aj podľa vlastnej fantázie, vkladať predmety do otvorov, ktoré sú s nimi tvarovo zhodné, vytvárať skupiny predmetov na základe tvarov, triediť predmety podľa tvaru, v skupine geometrických tvarov jednotlivé tvary rozlíšiť.

3. LOGIKA
V podoblasti Logika sú zahrnuté viaceré matematické témy, pričom ich spoločným znakom je to, že v každej z nich je potrebné na dosiahnutie stanoveného cieľa logicky uvažovať a svoje logické úvahy aj adekvátne argumentovať a zdôvodňovať.

  • Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.
  • Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou.
  • Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.
  • Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.
  • Rozbodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
  • Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).
  • Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).
  • Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti


-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"

Preskúšajte si znalosti z oblasti matematiky v pracovnom zošite TU

AKTUALIZOVANÉ 20.4.2020
Prinášame Vám ďalší pracovný zošit z matematiky TU
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu