Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Dopravné ihrisko

ProjektyProjekt "Bezpečne na cestách"Materská škola sa zapojila do projektu "Bezpečne na cestách", ktorý vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia. Odbornou komisiou bol náš projekt vyhodnotený ako úspešný a Nadácia Volkswagen Slovakia nám poskytla grant na opravu dopravného ihriska na elokovanom pracovisku ul. J. Kollára 25.
Projekt je spolufinancovaný časťou aj z vlastných prostriedkov MŠ.


Na zastaranom a nevyhovujúcom dopravnom ihrisku v areáli MŠ Ul.J.Kollára č.25 sme uskutočňovali praktické vzdelávanie detí v dopravnej výchove a akciu Dopraváčik pre deti zo všetkých MŠ Nového Mesta nad Váhom. Dopravné ihrisko neposkytovalo dostatok priestoru a nemalo zodpovedajúce vybavenie na účasť a aktivity väčšieho počtu detí.

Revitalizáciou dopravného ihriska plánujeme dobudovať nové cesty, kruhový objazd a chodníky, zakúpiť zvislé dopravné značky, semafory a kolobežky a obnoviť vodorovné dopravné značenie.

Prínos projektu je rozvoj týchto kľúčových kompetencií u detí :
Psychomotorické: používa v činnosti sluch a zrak – počúva policajta, reaguje na zvukové podnety.
Osobnostné: uvedomuje si nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a zdravia iných ľudí pri nedodržiavaní pravidiel cestnej premávky, odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti pri jazde na kolobežke.
Sociálne: prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu pri jazde na kolobežke, zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju – skladanie puzzle a sudoku, práca s pracovnými listami, pracuje v skupine a preberá spoluzodpovednosť za jej činnosť pri skladaní puzzle a sudoku.
Komunikatívne: vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory a osvojené poznatky o doprave, o bezpečnosti cestnej premávky a o dôsledkoch nedodržiavania pravidiel cestnej premávky.
Kognitívne: rieši jednoduché problémové úlohy pri individuálnej práci s pracovným listom - priraďuje správne telefónne čísla k jednotlivým zložkám záchranného systému, odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky v rozhovore s policajtom.
Učebné: aplikuje v hre, v rôznych aktivitách a vo vzniknutých dopravných situáciách získané poznatky a skúsenosti, hodnotí vlastný výkon a teší sa z vlastných výsledkov pri odovzdávaní “vodičských preukazov” a medailí, uznáva aj výkon druhých – ocení dobré výkony potleskom.
Informačné: využíva rôzne zdroje získavania informácií o bezpečnosti dopravnej premávky.

Dopravné ihrisko budeme využívať na :
1. Aktivity v edukačnom procese materských škôl, zamerané na vytváranie predpokladov pre dopravnú výchovu, návykov bezpečného správania sa a elementárnych vedomostí opodľa Školského vzdelávacieho programu Škola hrou a to: hra na dopravu, čítanie rozprávok o dopravných značkách, hry s pexesom s tématikou dopravy, dopravné sudoku, skladanie tangramu- dopravné prostriedky, vychádzky do mesta- pozorovanie dopravných značiek, dopravných prostriedkov, vychádzka na železničnú a autobusovú stanicu, návšteva upolicajtov, návšteva policajtov v MŠ, účasť na akcii Polícia deťom.
2. Dopraváčik- exteriérová aktivita na dopravnom ihrisku - praktické overenie pravidiel cestnej premávky auplatňovanie zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role kolobežkára, cyklistu a chodca.
3. Interaktívne aktivity- Práca s BEE-BOT na priesvitnej podložke, kde sú vložené obrázky dopravných prostriedkov všetkých záchranných zložiek, príslušné telefónne čísla a dôležité dopravné značky, ktoré by deti už mali poznať. Deti budú programovať robotickú včelu tak, aby prišla k určenému dopravnému prostriedku a následne k správnemu telefónnemu číslu, potom k dopravnej značke, ktorú určí učiteľka. Práca na IT s edukačným programom Dopravné prostriedky a Doprava s prezentáciami, vytvorenými učiteľkami s využitím webových stránok www.mladyzachranar.sk a www.zdravedeti.sk . Využitie CD Bezpečáčik a dopravná výchova pre deti MŠ, Čarovná vesta a Autoškola pre deti.

Realizáciu opravy chodníkov môžete vidieť
TU

Reportáž z realizácie dopravného ihriska
TU


Detské ihrisko bolo dokončené a slávnostne otvorené dňa 12.11.2015 za prítomnosti zástupcov zriaďovateľa Mesta Nové Mesto nad Váhom. Fotogaléria z otvorenia TU

Reportáž TV Pohoda zo slávnostného otvorenia dopravného ihriska TU

Náčrt nového dopravného ihriska.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu