Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


O nás

,,Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole“

R.Fulghum

Vítame Vás na webovej stránke Materskej školy Nové Mesto nad Váhom.


...Vítame Vás na webovej stránke Materskej školy Nové Mesto nad Váhom.

Materská škola vznikla v roku 2002 spojením materských škôl v Novom Meste nad Váhom ako právny subjekt. Zriaďovateľom je Mesto Nové Mesto nad Váhom.

Materská škola má v súčasnosti 6 elokovaných pracovísk. Kmeňovou materskou školou je Materská škola Poľovnícka ul.č.12.
Elokovanými pracoviskami sú :

  • Materská škola Dibrovova ul.č.13,
  • Materská škola Hollého ul.č.3
  • Materská škola Hurbanova ul.č.6
  • Materská škola Hviezdoslavova ul.č.12
  • Materská škola Ul.J.Kollára č.25
  • Materská škola Ul.Odborárska č.10



Poslanie materskej školy:
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
V materskej škole sa uskutočňuje aj výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vzdelávanie sa uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými deťmi, individuálny výchovno-vzdelávací program vypracúva školský špeciálny pedagóg.

Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podľa školského vzdelávacieho programu ,,Škola hrou“. Zabezpečované je kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu vškole
Pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú a poldennú starostlivosť. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom vzdelaní je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

PaedDr. Dana Chmelová
riaditeľka MŠ



Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu