Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


O nás

,,Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole“

R.Fulghum

Vítame Vás na webovej stránke Materskej školy Nové Mesto nad Váhom.


....Materská škola vznikla v roku 2002 spojením šiestich materských škôl v Novom Meste nad Váhom ako právny subjekt. Zriaďovateľom je Mesto Nové Mesto nad Váhom.

....V školskom roku 2015/2016 má materská škola 30 tried, ktoré navštevuje 655 detí vo veku od troch do šiestich rokov. Kolektív tvorí 64 pedagógov a 41 zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku materskej školy.

Kmeňovou materskou školou je Materská škola Poľovnícka ul.č.12.
Elokovanými pracoviskami je päť materských škôl:


Od
1. septembra 2012 novovytvorené elokované pracovisko:


Od
1. septembra 2015 novovytvorené elokované pracovisko:V materskej škole napĺňame túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. Výchovné spoločenstvo významným spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností detí. Pedagógovia vyvážene rozvíjajú u detí perceptuálno - motorickú, kognitívnu a sociálno - emocionálnu oblasť. Pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.
Pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú starostlivosť. Dieťa v materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Po ukončení vzdelávania dostane dieťa
"Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania".


Poslanie materskej školy:

....Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno.emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosť a zručnosti, otvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. V materskej škole sa uskutočňuje aj výchova a vzdelávanie detí so zdravtným znveýhodnením. Výchova sa uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými deťmi. Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podša školského vzdelávacieho programu "Škola hrou". Zabezpečované je kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v škole.


Veríme, že naša webová stránka Vám prinesie potrebné informácie.
Vaše príspevky a podnety sú vítané.PaedDr. Dana Chmelová
riaditeľka MŠZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu