Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


OZNAM RODIČOM

Oznamujeme rodičom, že od 1.1.2023 sú naše stránky presmerované (klik na odkaz)

https://materskaskolanmnv.edupage.org/

Postupne budú tieto stránky ukončené.


-----------------------------------------------

Vianočné prázdniny.........................................................
- pridané dňa 19.12.2022

Riaditeľka MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že na základe prieskumu o dochádzku
počas vianočných prázdnin
prerušuje prevádzku MŠ od 23.12.2022 do 5.1.2023 vrátane.

Prevádzka sa obnoví v pondelok 9.1.2023.
Súhlas zriaďovateľa TU

Kolektív materskej školy Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov v
kruhu rodiny a hlavne pevné zdravie.


-----------------------------------------------
Zverejnenie Dodatku č. 1 k Školskému poriadku
- pridané dňa 13.12.2022

Od 1.1.2023 nadobúda platnosť Dodatok č.1 k Školskému poriadku 2022 TU

-----------------------------------------------
Oznam o prerušení prevádzky dňa 18.11.2022
- pridané dňa 16.11.2022

Oznamujeme rodičom detí, že v dňa 18.11.2022 bude prerušená prevádzka materských škôl:
MŠ Poľovnícka, EP MŠ Hviezdoslavova,Hollého, Dibrovova, Odborárska

V prevádzke zostanú: EP MŠ Hurbanova a MŠ Kollára 25

Prevádzka bude obnovená
dňa 21.11.2022

Súhlas zriaďovateľa TU
-----------------------------------------------

Oznam o prerušení prevádzky počas jesenných prázdnin
- pridané dňa 24.10.2022

Oznamujeme rodičom detí, že v dňoch 28.10. a 31.10.2022 bude prerušená prevádzka materských škôl.
Prevádzka bude obnovená
dňa 2.11.2022

Súhlas zriaďovateľa TU
-----------------------------------------------

Vitajte v materskej škole v školskom roku 2022/2023

- pridané dňa 24.8.2022

Vážení rodičia.

Prinášame Vám pokyny k nástupu detí do materskej školy v šk.r.2022/2023, ktorý sa začína v pondelok 5.9.2022.

Prosíme o preštudovanie materiálov:
Adaptačný proces detí dozvedieť sa viac
Pokyny rodičom novoprijatých detí dozvedieť sa viac
Povinnosti rodičov predškolákov dozvedieť sa viac

-----------------------------------------------
Oznam o prerušení prevádzky
- pridané dňa 24.8.2022

Oznamujeme rodičom detí, že v dňoch 30. a 31.8.2022 bude prerušená prevádzka materských škôl.
Prevádzka bude obnovená
dňa 5.9.2022

Súhlas zriaďovateľa TU
-----------------------------------------------
Oznam o voľnom pracovnom mieste

- pridané dňa 22.8.2022
Materská škola oznamuje, že zverejnila oznam o voľnom pracovnom mieste hlavný kuchár/kuchárka

oznam TU
-----------------------------------------------
Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022 a pri predkladaní podkladov na poskytnutie dotácie od 01.09.2022 do 31.12.2022
Upozorňujeme rodičov, že od 1.7.2022 nadobudol platnosť zákon o dotáciách viac TU
Nakoľko už nie je možné poberať daňový bonus na dieťa a zároveň dotáciu na stravu, žiadame rodičov predškolákov (deti plniace od 1.9.2022 povinné predprimárne vzdelávanie) o neodkladnú infomáciu o tom, či poberáte od 1.7.2022 daňový bonus .
Nové tlačivo -
Čestné vyhlásenie (o nepoberaní daňového bonusu) od 1.septembra 2022 je potrebné podať buď vo svojej materskej škole, alebo na riaditeľstve MŠ na Ul. Poľovnícka (vchod od Hájovkára) do 15.7.2022.

-----------------------------------------------

Prevádzka počas letných prázdnin
- pridané dňa 20.6.2022

Materská škola oznamuje rodičom, že prevádzka počas letných prázdnin na základe prieskumu záujmu o dochádzku do MŠ bude pre prihlásené deti nasledovná:

JÚL:
prevádzka - MŠ Kollára, Hurbanova, Odborárska (ostatné zatvorené)
AUGUST:
prevádzka - MŠ Poľovnícka, Hviezdoslavova, Hollého (ostatné zatvorené)

AKTUALIZÁCIA 30.6.2022
Prevádzková doba na základe schválenia žiadosti zriaďovateľom počas mesiaca júl a august 2022 je v materských školách od 6,30 hod. do 15,30 hod.

Súhlas zriaďovateľa TU


Ďalej oznamujeme, že dňa 2.9.2022 nebude prevádzka vo všetkých pracoviskách.

Prevádzka sa obnovuje
od 5.9.2022.

-----------------------------------------------

Športová olympiáda detí materských škôl
-pridané dňa 27.5.2022

Dňa 27.5.2022 sa na školskom dvore ZŠ Ul. Tematínska konal
19. ročník Olympiády detí materských škôl.
Zúčastnilo sa jej 8 materských škôl z Nového Mesta nad Váhom a súťažili deti predškolského veku. Hlavným cieľom olympiády je viesť deti k pochopeniu významu športu pre život, ukázať im krásu a radosť zo športu.

Deti súťažili na stanoviskách v rôznych športových disciplínach: v skoku, v behu , v hode loptičkou, v kope loptou do bránky, v lezení a v jazde na kolobežke. Športové družstvá museli prejsť všetky stanoviská, na ktorých za absolvovanie dostalo každé dieťa na ruku výtlačku.

Záverom úspešného športového dopoludnia bola nielen radosť zo športového výkonu jednotlivých materských škôl ale aj odmeny pre súťažiacich. Deti na záver za výborné športové výkony dostali olympijskú medailu a športové náčinie.

PaedDr. Dana Chmelová
riaditeľka MŠ

Fotogaléria
-----------------------------------------------
OZNAM O PREVZATÍ ROZHODNUTÍ

-pridané dňa 24.5.2022

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžu obidvaja zákonní zástupcovia prevziať
v dňoch 20.-21.6.2022 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod.

v materskej škole v ktorej ste boli na zápise. V prípade, že sa v uvedenom termíne nemôžete dostaviť, dohodnite si iný termín so zástupkyňou riaditeľky materskej školy.


-----------------------------------------------

DEŇ DETÍ MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
-pridané dňa 24.5.2022


-----------------------------------------------
OZNAM O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH
-pridané dňa 12.5.2022

Materská škola oznamuje voľné pracovné miesto:

Pedagogický asistent dozvedieť sa viac
-----------------------------------------------
Symbolický „PROTEST ČERVENÝCH TRIČIEK“ zamestnancov školských jedální

-pridané dňa 10.5.2022

Zamestnanci školských jedální sa
dňa 10. mája 2022 zapojili do symbolického protestu
„PROTEST ČERVENÝCH TRIČIEK“
ako vyjadrenie nespokojnosti so súčasným stavom v školských jedálňach a neriešenia ich dlhodobých finančných a personálnych problémov.

Protestné vyhlásenie TU


-----------------------------------------------


Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2022/20223
-pridané dňa 14.3.2022

OZNÁMENIE o zápise detí do MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2022/2023

Na základe § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení sa žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom v školskom roku 2022/2023 podáva formou tzv. zápisu, ktorý sa uskutoční

od 9. mája do 11. mája 2022 v čase od 10.00 do 16.00 hod.


Dieťa možno zapísať do materskej školy v sídle na Poľovníckej ulici alebo na jej elokovaných pracoviskách:
Elokované pracovisko MŠ na Hurbanovej ul. č. 12
Elokované pracovisko MŠ na Ul. J. Kollára č. 25
Elokované pracovisko MŠ na Hviezdoslavovej ul. č. 12
Elokované pracovisko MŠ na Ul. J. Hollého č. 3
Elokované pracovisko MŠ na Dibrovovej ul. č. 13
Elokované pracovisko MŠ na Odborárskej ul. č. 1374/12 (budova základnej školy)

Pri zápise sa materská škola riadi aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZ SR o opatreniach proti šíreniu covid-19.


Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie:
1. Zápis sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59a školského zákona.

2. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

3. Pre dieťa, ktoré k 31.8.2022 dovŕši vek 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/23 povinné.Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne, ak majú trvalé bydlisko v Novom Meste nad Váhom.

Prečítajte si čo má vedieť budúci školák, ako postupovať v prípade tzv.odkladu školskej dochádzky či predčasného zaškolenia detí
v záložke Povinné predškolské vzdelávanie

4. Ak dieťaťa k 31.8.2022 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.
5. Materská škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 59 ods. 6 školského zákona:
- meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť
- meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zákonných zástupcov dieťaťa a kontakt na účely komunikácie
Ak sa dieťa alebo zákonný zástupca nezdržiava na adrese trvalého pobytu, uvedie sa

miesto, kde sa obvykle zdržiava

6. Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do 30. júna po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy.Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

Tlačivo - Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

-----------------------------------------------
Informácie a odporúčania pre rodičov detí z Ukrajiny

-pridané dňa 9.3.2022Dotazník pre rodičov z Ukrajiny /

Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečí vzdelávanie detí a žiakov z Ukrajiny
v školách zriadených mestom, a to:

a) v základných školách pre žiakov 1. – 9. ročníka
b) v materských školách pre deti od 3 do 6 rokov - Žiadosť o zaradenie do MŠ TU/

Základné informácie na prihlásenie detí do školy (v slovenskom aj v ukrajinskom jazyku) nájdete na internetových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR


Kontakty na vybavenie školy v Novom Meste nad Váhom:
Mestský úrad – oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry
Kontaktná osoba:
Mgr. Dušan Hevery, tel. č.: 032 7402 120, e-mail:
hevery@nove-mesto.sk
Mapa mesta:
Mapa mesta | www.nove-mesto.sk

Základné školy:
Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom
Kontaktná osoba:
PaedDr. Michal Hnát, riaditeľ školy, tel. č.: 032 74065 11
e-mail:
zstematinska@zstematinska.sk

Základná škola, Ul. kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom
Kontaktná osoba:
Mgr. Želmíra Haláková, riaditeľka školy, tel. č.: 032 7461 812
e-mail:
zsnalnmnv@gmail.com

Základná škola, Odborárska ulica č. 1374, Nové Mesto nad Váhom
Kontaktná osoba:
PaedDr. Jaroslav Jeřábek, riaditeľ školy, tel. č.: 032 2853 720,
e-mail: zsodborarska@stonline.sk


Materská škola:
Materská škola, Poľovnícka ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom
Kontaktná osoba:
PaedDr. Dana Chmelová, riaditeľka školy, tel. č.: 032 7484 482
e-mail:
ms@materskaskolanmnv.sk

-----------------------------------------------
AKTUALIZÁCIA ŠKOLSKÉHO SEMAFORU
-pridané dňa 28.2.2022
Materská škola postupuje
od 28.2.2022 v súlade s platnými predpismi a to:


- Školský semafor TU
- Vyhláška ÚVZ SR TU

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu MŠ TU

Nové tlačivá:
Bezpríznakovosť
Výnimka z karantény
-----------------------------------------------
OZNAM O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH

-pridané dňa 28.2.2022

Materská škola zverejnila na portáli Edujobs oznam o voľných pracovných miestach:

-
Údržbár dozvedieť viac
-
Vedúca školskej jedálne dozvedieť viac
-----------------------------------------------
Pomoc pre Ukrajinu: zbierka potrieb
Materská škola súcití s obyvateľmi Ukrajiny a preto sa v týždni od 28.2. do 3.3.2022 do 15,00 hod. pripája k zbierke potrieb, ktorú organizuje Trnavská arcidiézna charita

- Zoznam trvanlivých potravín konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, zaváraniny, džemy, káva, čaj, cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky na cestoviny
-
Potreby pre deti detské príkrmy – sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše
-
Iné potreby - teplé deky, spacie vaky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci

Potreby môžete odovzdať triednym učiteľkám.
Ďakujeme


-----------------------------------------------
Oznam pre rodičov
-pridané dňa 7.2.2022
Dávame do pozornosti nový školský semafor platný od 4.2.2022 a príslušné tlačivá

Školský semafor TU

Tlačivá na stiahnutie:

-----------------------------------------------

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
-pridané dňa 20.1.2022

Materská škola hľadá uchádzačov o pracovnú pozíciu
„Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ . Program je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Podmienky : úplné stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť, znalosť štátneho jazyka, pozitívny vzťah k deťom, ochota učiť sa, zmysel pre tímovú prácu

Trvanie pracovného pomeru počas trvania projektu: od 1.2.2022 do 31.8.2023

Žiadosti zasielajte do 26.1.2022 na ms@materskaskolanmnv.sk alebo osobne v MŠ Poľovnícka ul.č.12 NMnV


-----------------------------------------------

  • Vianočné prázdniny
  • pridané dňa 21.12.2021
  • Riaditeľka MŠ na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom a MŠVVaŠ SR v záujme zamedzenia šírenia nákazy COVID-19 prerušuje prevádzku MŠ od 23.12.2021 do 3.1.2022.
  • Od 3.1.2022 do 5.1.2022 je otvorená prevádzka na el.pracovisku MŠ Hollého pre prihlásené deti.


Prevádzka materských škôl bude 10.1.2022.


Prosíme rodičov, aby sledovali našu webovú stránku pre aktuálne informácie.

Kolektív materskej školy Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov v
kruhu rodiny, hlavne pevné zdravie.
Veríme, že sa v januári všetci stretneme v zdraví v materskej škole.
-----------------------------------------------
Poďakovanie Národného športového centra
-pridané dňa 10.11.2021

Materská škola dostala poďakovanie za účasť a podporu Európskeho týždňa športu TU

-----------------------------------------------
Prevádzka počas jesenných prázdnin .......................pridané dňa 26.10.2021
Materská škola oznamuje rodičom, že prevádzka počas jesenných prázdnin na základe prieskumu záujmu o dochádzku detí do MŠ počas jesenných prázdnin a aktuálnej vysokej chorobnosti bude v dňoch
28.10 a 29.10.2021 prerušená.

Súhlas zriaďovateľa
TU
-----------------------------------------------

Európsky týždeň športu..............................................pridané dňa 20.10.2021
Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sa materská škola zapojila do športových aktivít detskou olympiádou s názvom
,,Športovanie hravé - športovať je zdravé". Deti súťažili v rôznych disciplínach na školských dvoroch. Za odmenu dostali olympijskú medailu. Fotogaléria TU
-----------------------------------------------
Ospravedlňovanie detí
...............................................................pridané dňa 18.10.2021

Milí rodičia prečítajte si pokyn ministra školstva ohľadne ospravedlňovania neprítomnosti Vašich detí
v materskej škole
TU
-----------------------------------------------


OZNAM RODIČOM DETÍ PREDŠKOLÁKOV

Rodičia predškolákov – deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie, majú nárok poberať aj zvýhodnený daňový bonus, aj dotáciu na stravu. Musia však vypniť tlačivo Čestné vyhlásenie (dvojnásobný daňový bunus) a odovzdať ho triednej učiteľke najneskôr do 28.9.2021 do 8,00 hod. Tlačivo TU

-----------------------------------------------
Preto rodičia,ktorí odovzdajú hore uvedené tlačivo
Čestné vyhlásenie (dvojnásobný daňový bonus) pre dieťa vo veku od 5 do 6 rokov (teda majú nárok poberať aj zvýhodnený daňový bonus, aj dotáciu na stravu)

sú povinní mesiac pred dovŕšením 6.roku veku dieťaťa odovzdať triednej učiteľke:

BUĎ
- Nové tlačivo: „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti

Teda, že si nebudú uplatňovať zvýšený daňový bonus, ale chcú poberať dotáciu na stravu.
tlačivo TU

ALEBO
- Žiadosť o ukončenie poberania dotácie od ÚPSVaR od ďalšieho mesiaca po dovŕšení 6.rokov dieťaťa.
tlačivo
TU

Príklad: Dieťa je narodené 5.11.2015 teda 5.11.2021 dovŕši 6 rokov. Za mesiac november má ešte nárok na dotáciu, aj zvýšený daňový bonus.

Od 1.12.2021 sa rodič musí rozhodnúť,
či bude poberať zvýhodnený daňový bonus, alebo dotáciu na stravu od ÚPSVaR.

Ak sa rodič po dovŕšení 6.roku veku dieťaťa rozhodne poberať dotáciu na stravu zÚPSVaR, musí túto skutočnosť oznámiť svojmu zamestnávateľovi, kde poberá daňový bonus!
____________________________________________

AKTUALITA
aktualizované dňa 20.9.2021

Infografika školský semafor-pridané dňa 23.8.2021
Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Prosíme rodičov, aby si preštudovali nasledovné materiály
ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu MŠ
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Oznámenie o výnimke z karantény
____________________________________________

Vitajte v materskej škole v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia

Prinášame Vám pokyny k nástupu detí do materskej školy v šk.r.2021/2022.

Prosíme o preštudovanie materiálov:
Adaptačný proces detí dozvedieť sa viac
Pokyny rodičom dozvedieť sa viac
Upozornenie - povinnosti rodičov predškolákov dozvedieť sa viac ____________________________________________

Oznam rodičom

-pridané dňa 6.7.2021

Od 1.8.2021 končí poskytovanie dotácie na obedy „zadarmo“ (1,20 EUR/obed).


Preto prosíme rodičov, pokiaľ sa nachádzajú v hmotnej núdzi, prípadne majú nízke zárobky a mali by nárok na poskytnutie príspevku v hmotnej núdzi, aby si vyzdvihli tlačivo na poskytnutie príspevku na Úrade práce a soc.vecí v Novom Meste nad Váhom (Zelená budova 7.posch Bc.Ovšáková) v termíne od 1.7.2021.

Vyplnené tlačivo je potrebné priniesť na
Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ing. Minarovičovej č. dverí 232, alebo na podateľňu MsÚ do 31.7.2021.

Ďalej nárok na dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa majú zákonní zástupcovia, ktorí nepoberajú daňový bonus.
Vyplnené čestné vyhlásenie
stiahnuť TU je potrebné priniesť tak isto na Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ing. Minarovičovej č. dverí 232, alebo na podateľňu MsÚ do 31.7.2021

Vysvetlenie ÚPSVaR:

Úrad práce, sociálnych vecí aNové Mesto nad Váhom Vám postupuje informácie zaslané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava vo veci poskytovanie dotácií na stravu - § 4 ods. 3 písm. c) zákona – vysvetlenie

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr.z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods.2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods.3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné poskytnúť na:
- všetky deti v posledom
ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;
- deti v
poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

- deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr.z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).

Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu
len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.
____________________________________________


PREVÁDZKA POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN......pridané dňa 30.6.2021

Materská škola oznamuje rodičom, že prevádzka počas letných prázdnin na základe prieskumu záujmu o dochádzku detí do MŠ bude nasledovná:

JÚL:
prevádzka - MŠ Hviezdoslavova, Poľovnícka, Hollého, Dibrovova (ostatné zatvorené)
AUGUST:
prevádzka - MŠ Hurbanova, Kollára (ostatné zatvorené)

Súhlas zriaďovateľa
TU
_______________________________________________

Oznam o termíne odovzdania rozhodnutí

-pridané dňa 24.5.2021

Oznamujeme rodičom, že
dňa 10.6.2021 v čase od 8,00 do 15,30 hod. sa budú odovzdávať rozhodnutia a prijatí/neprijatí detí do materskej školy na elokovaných pracoviskách, ktoré ste uviedli na žiadosti.

Ak sme Vás informovali o zmene elokovaného pracoviska MŠ, rozhodnutie si prevezmete podľa dohody.

Rozhodnutie si musia prísť prevziať
obidvaja zákonní zástupcovia za dodržania epidemiologických opatrení.
Zoberte si so sebou pre kontrolu k nahliadnutiu Váš občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

V prípade ak sa v uvedenom termíne nemôžete dostaviť, informujte nás mailom: zapis@materskaskolanmnv.sk

_______________________________________________

Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2021/2022
-pridané dňa 15.4.2021

OZNÁMENIE
o zápise detí do MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022

V súlade s § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení a na základe opatrení príslušného orgánu v mimoriadnej situácii sa žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 podáva formou tzv. zápisu, ktorý sa uskutoční

od 10. mája do 12. mája 2021 včase od 12.00 do 16.00 hod.


Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v šk.r. 2021/2022 TU

Organizácia zápisu dieťaťa do materskej školy v roku 2021:

Z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie zápis detí do materskej školy sa bude konať v dňoch
10.12. mája 2021 bez osobnej prítomnosti detí.

Zákonný zástupca poskytne materskej škole údaje potrebné na zápis dieťaťa uvedené v prihláške
jedným zo spôsobov:
1. spôsob:
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ podľa vzoru TU jeho zákonný zástupca vyplní a potvrdené od lekára doručí v termíne od 10.5. do 12.5.2021 elektronickou poštou materskej škole na e-mailovú adresu zapis@materskaskolanmnv.sk

2. spôsob:
Ak zákonný zástupca dieťaťa nemá technické podmienky na vykonania zápisu elektronicky podľa bodu 1, postupuje nasledovne:
a) v dňoch
3. až 7.5.2021 včase od 12.00 do 16.00 hod. si môže vyzdvihnúť formulár žiadosti v budove materskej školy na Poľovníckej ulici č. 12
b) v dňoch
10. až 12.5.2021 včase od 12.00 do 16.00 hod. vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu odovzdá v materskej školy na Poľovníckej ulici č. 12. Žiadosť možno doručiť materskej škole aj poštou do 31.5.2021.

3. spôsob:
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ možno doručiť aj ako elektronický dokument, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Prijatie dieťaťa do materskej školy:
Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy. Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie do 15. júna po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy.

________________________________________________
Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľka MŠ
-pridané dňa 3.3.2021

Materská škola zverejnila oznam o voľnom pracovnom mieste
s nástupom od 1.9.2021.
Informácie a požiadavky na uchádzača
TU
________________________________________________

Oznam o prevádzke
......................Akaktualizované 6.5.2021

Od 10. mája 2021 bude okres Nové Mesto nad Váhom naďalej v červenej farbe (II. stupeň varovania), teda nebudeme vyžadovať testy rodičov.
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti


Prosíme o dodržiavanie povinných epidemiologických opatrení.
________________________________________________
ZÁPIS DO MŠ NA ŠK.R. 2021/2022......................................pridané dňa 3.3.2021

Vážení rodičia.

Zápis detí na školský rok 2021/2022 bude prebiehať
v mesiaci máj.
Presný termín a spôsob zápisu zverejníme po dohode so zriaďovateľom a podľa aktuálnych epidemiologických opatrení.

PaedDr.Dana Chmelová riaditeľka MŠ

_________________________________________________
Dištančná výučba.....................................pridané dňa 28.2.2021

Vážení rodičia.

Na našej webovej stránke v priečinku
Dištančná výučba 2021 nájdete výučbové videá pripravené pani učiteľkami prioritne zamerané na prípravu predškolákov na školské vzdelávanie.
Pretože mnohí z Vás majú aj školákov, zvolili sme inú formu dištančného vzdelávania. Videá si takto môžete prehrať kedykoľvek, prístup k nim nebude časovo obmedzený. Pre mladšie deti využite materiály prístupné na stránke v záložkách
Vzdelávanie detí.
Prípadné podnety, námety a návrhy posielajte na emailovú adresu riaditelka@materskaskolanmnv.sk
_________________________________________________

Oznam o prevádzke
............................................................pridané dňa 25.2.2021

Na základe odporúčania krízového štábu mesta a RÚVZ Trenčíne vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese Nové Mesto nad Váhom sa prezenčné vzdelávanie detí v materských školách v týždni od 1.3.2021 nepovoľuje

Pripravujeme pre Vás online vzdelávanie o ktorom budeme ešte informovať na našich webových stránkach.

Prevádzka opatrovateľského centra v ZŠ-Odborárska ul. na opatrovanie detí zamestnancov kritickej infraštruktúry sa 1.3.2021 neprerušuje.

Vyhláška RUVZ Trenčín (str.5-7) TU

Informácia o pandemickom ošetrovnom od 15.2.2021 TU (aktualizované 19.2.2021)

_________________________________________________

Oznam rodičom
.................................................................pridané dňa 24.2.2021

Vážení rodičia.
Prosíme Vás uhraďte poplatky za materskú školu (stravné, školné) podľa predpisu a vydaných šekov. Uhradené poplatky Vám budú prenesené do mesiaca, v ktorom bude opätovne otvorená materská škola.

Ďakujeme
_________________________________________________

POVINNÉ PREDŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
-pridané dňa 23.2.2021

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022.
V súvislosti s prijatím zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“), sa ustanovilo povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré do 31. augusta dosiahli päť rokov veku v roku, ktoré predchádza začiatku školského roka, v ktorom majú začať plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Povinné predprimárne vzdelávanie trvá jeden školský rok. Nástupu detí na povinné predprimárne vzdelávanie, ktorým sa doposiaľ neposkytovalo predprimárne vzdelávanie, predchádza proces podania žiadosti a rozhodnutie o prijatí, ako aj určenie spôsobu a formy plnenia tohto vzdelávania.

Prečítajte si čo má vedieť budúci školák, ako postupovať v prípade tzv.odkladu školskej dochádzky či predčasného zaškolenia detí
v záložke Povinné predškolské vzdelávanie

Ak sú pre vás informácie nedostatočné, prípadne potrebujete podrobnejšie informácie volajte riaditeľke materskej školy.

Všetky telefonické kontakty nájdete
TU
_________________________________________________

Oznam rodičom
..........................................................................pridané dňa 12.2.2021

Prezenčné vzdelávania detí v materskej škole sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese (zaradenie do čierneho pásma) od pondelka 15.2.2021 prerušuje.

RÚVZ Trenčín schválil prevádzku opatrovateľského centra v ZŠ-Odborárska ul. na opatrovanie detí zamestnancov kritickej infraštruktúry od 15.2.2021. Prihláška TU

Prihlášky zasielajte e-maiom: dusan.hevery@nove-mesto.sk


O ďalšom režime prevádzky MŠ bude rozhodnuté podľa výsledku celoplošného testovania obyvateľov v súlade s nariadeniami a rozhodnutiami príslušných orgánov. Tieto informácie budú zverejnené na našich stránkach.

Informácia o pandemickom ošetrovnom od 15.2.2021 TU (aktualizované 19.2.2021)
_________________________________________________
Poplatky za MŠ február 2021
..........................................................pridané dňa 8.2.2021

Oznamuje rodičom detí, že v poplatku za mesiac február 2021 bol zohľadnený preplatok, kedy bola prerušená prevádzka v MŠ z prevádzkových dôvodov.
Za mesiac november 2020 (6. a 9.11. a 13. a 16.11.2020), mesiac december 2020 (21. a 22.12.2020) a mesiac február 2021 (1.-5.2.2021).
POplatok za mesiac január 2021 sa neuhrádza.

Viac o poplatokoch za MŠ
TU
_________________________________________________
Vážení rodičia
.........................................................................pridané dňa 5.2.2021


Od 8. 2. 2021 v materskej škole obnovujeme vyučovací proces.

Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy je pretestovanie jedného zákonného zástupcu s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti. Povinnosť preukázania negatívneho výsledku testu sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú výnimku z testovania.

Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá pri nástupe do MŠ podpísané
čestné prehlásenie zákonného zástupcu o absolvovaní testu a preukáže sa absolovovaním testu.

Prosíme rodičov, ktorých dieťa z akýchkoľvek dôvodov nenastúpi v pondelok 8.2.2021 do MŠ, aby o tom obratom infomovali zástupkyňu RMŠ, ktorú dieťa navštevuje
dnes 5.2.20221 do 12,00 hod.

Zákonní zástupcovia na testovanie môžu využiť MOM, ktoré budú zriadené na území Nového Mesta nad Váhom počas víkendu v dňoch 6. 2. 2021 a 7. 2. 2021.

Tlačivo čestné prehlásenie TU

_________________________________________________
OZNAM RODIČOM
.........................................................................pridané dňa 29.1.2021

Prevádzka materskej školy a elokovaných pracovísk zostáva
v dňoch 1.2.-5.2.2021 naďalej prerušená .
O ďalšom režime prevádzky bude rozhodnuté po testovaní obyvateľov v súlade s nariadeniami a rozhodnutiami príslušných orgánov.
Pre aktuálne správy sledujte našu webovú stránku.

_________________________________________________
OZNAM RODIČOM
.........................................................................pridané dňa 21.1.2021

Prevádzka materskej školy a elokovaných pracovísk zostáva
v dňoch 25.1.-29.1.2021 naďalej prerušená .
O ďalšom režime prevádzky bude rozhodnuté po testovaní obyvateľov v súlade s nariadeniami a rozhodnutiami príslušných orgánov.
Pre aktuálne správy sledujte našu webovú stránku.
_________________________________________________
Oznam rodičom
..........................................................................pridané dňa 14.1.2021

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie v okrese Nové Mesto nad Váhom a ma základe odporúčania krízového štábu mesta rozhodol zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s rozhodnutím školstva č. 201/9418:2-A1810 z 8.1.2021, že školské vyučovanie v školách zriadených mestom a prevádzka týchto škôl, ako i školských zariadení zostávajú naďalej prerušené.

Od 18.1.2021 ostáva v prevádzke len opatrovateľské centrum v rovnakom režime v ZŠ – Odborárska ulica, v ktorom sa poskytuje starostlivosť o deti v materskej škole a školskom klube pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry.


O ďalšom režime prevádzky škôl a ŠZ bude rozhodnuté podľa výsledku celoplošného testovania obyvateľov plánovaného vňoch 23. a 24.1.2021 v súlade s nariadeniami a rozhodnutiami príslušných orgánov.

_________________________________________________
Vážení rodičia
.............................................................................pridané dňa 11.1.2021

Na základe zasadnutia krízového štábu mesta dňa 11.1.2021 boli prerokované aktuálne informácie MŠVVaŠ k obnove prevádzky škôl a ďalší postup škôl zriadených mestom Nové Mesto nad Váhom.

V zmysle aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ potrebujeme zistiť požiadavky rodičov na
umiestnenie detí v MŠ od 18.1.2021 z dôvodu, že rodičia sú zamestnancami kritickej infraštruktúry alebo musia obaja rodičia žijúci v spoločnej domácnosti dochádzať do zamestnania (v neúplnej rodine jeden rodič), lebo nemajú možnosť pracovať home office.
Oznámením záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ nevzniká nárok na splnenie požiadavky, zriaďovateľ rozhodne o postupe MŠ po vyhodnotení prieskumu.

Zašlite nám preto obratom Vašu požiadavku o umiestnenie dieťaťa v MŠ v konkrétnom elokovanom pracovisku MŠ. Žiadosť o umiestnenie dieťaťa doložte potvrdením od zamestnávateľov, v ktorom zdokladujete, že Vaša dochádzka do zamestnania je nevyhnutná.

Požiadavku o umiestnenie zasielajte e-mailom na elokované pracovisko MŠ, ktorú Vaše dieťa navštevuje najneskôr do stredy 13.1.2021 do 12:00 hod.:

MŠ HURBANOVA mshurbanova@azet.sk
MŠ KOLLÁRA mskollara@azet.sk
MŠ HOLLÉHO mshollehonmnv@azet.sk
MŠ DIBROVOVA msdibrovovanmnv@azet.sk
MŠ HVIEZDOSLAVOVA mshviezdoslavova@azet.sk
MŠ ODBORÁRSKA msodborarskanmnv@gmail.com
MŠ POĽOVNÍCKA mspolovnicka@azet.sk
_________________________________________________
Prevádzka materskej školy
-pridané dňa 7.1.2021

Materská škola je zatvorená nariadením MŠVVaŠ

_________________________________________________Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu