Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Rod.združenie a 2% z dane

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Názov: Rodičovské združenie pri Materskej škole


Rodi
čovské združenie ("RZ") je dobrovoľné občianske združenia rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí materskej školy (MŠ).
Na činnosť SRRZ prispieva RZ každoročne určenou čiastkou. Tento príspevok za príslušný školský rok zasiela hospodár organizácie v mesiaci október priamo na účet SRRZ.
Rodičovské združenie je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojím menom a zodpovedá za svoju činnosť. Názov občianskeho združenia je Rodičovské združenie pri MŠ (+ulica). Poslaním rodičovského združenia na MŠ je spolupracovať s vedením MŠ a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní detí MŠ v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy. RZ spolupracuje s vedením materskej školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí MŠ, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov MŠ a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku MŠ a naopak. Spolu s vedením MŠ posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov pri odstraňovaní prekážok optimalizácie tohto procesu na MŠ. V rámci svojich možností poskytuje MŠ materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci s deťmi. Činnosť rodičovského združenia sa riadi stanovami, odporúčaniami Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) a ustanoveniami príslušných zákonov. Berie na vedomie požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi. Rodičovské združenie sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe priamej voľby. Rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných hlasov. Rodičovské združenie je zriadené na dobu neurčitú. Zasadnutia RZ sú zvolávané podľa plánu činnosti RZ alebo podľa potreby.

Tlačivá na poukázanie 2%:
Poznámka: každý rok je potrebné spraviť refresh na tejto stránke, aby sa objavili aktuálne tlačivá


Obchodné meno

Sídlo

IČO

Potvrdenie

Vyhlásenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole

Hurbanova 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

17319617/760

SRRZ-RZ pri Materskej škole

J.Kollára 20, 91501 Nové Mesto nad Váhom

17319617/955

 

SRRZ - RZ pri Materskej škole

Hviezdoslavova 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom

17319617/1313

Rodičovské združenie pri Materskej škole Dibrovova 13

Dibrovova 13, 91501 Nové Mesto nad Váhom

17319617/246

 

Občianske združenie "Srdiečka" pri Materskej škole Hollého 3

Materská škola Hollého 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom

42145554

 

Rodičovské združenie pri MŠ

Poľovnícka 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom

17319617/259

 


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu